SUPERBRICK

 

Sistema constructiu SUPERBRICK per a fàbriques autoportants no estructurals i compost per peces ceràmiques encadellades horitzontalment. Indicat en distribucions interiors i tancaments de façanes (obra nova i rehabilitació) i preparat per a morter cola. Idoni per a façanes SATE i/o ventilada.

 

 

 

Manual de muntatge
Avantatges de la col.locació de SUPERBRICK de 115 mm en façana, davant de la sol.lució tradicional amb GERO de 135 mm

Major rendibilitat.

 • Estalvi en mà d’obra: la geometria del Superbrick (major altura i menor gruix) i el seu pes moderat, dóna lloc a peces manejables i de grans dimensions, el que fa que es col·loqui de forma ràpida i utilitzant un menor nombre de peces per metre quadrat de mur. Això, sumat al muntatge amb cola escaiola, millora molt el rendiment de la mà d’obra, reduint el seu cost.
 • Estalvi en temps de grua i mitjans auxiliars: la col·locació del Superbrick amb cola escaiola en lloc d’amb morter redueix l’ús de grua i mitjans auxiliars per a transportar les banyeres de morter peu de tall, evita la necessitat de col·locació de sitges i contribueix al manteniment de la neteja de l’obra.
 • Reducció de gruix de la façana: el menor gruix del Superbrick redueix el gruix total de la façana en 2 cm, augmentant els metres quadrats útils de l’edifici.
 • Planeïtat: les peces ceràmiques de gran format aporten major planeitat als paraments, la qual cosa permet la col·locació directa de plaques de guix i enrajolats i la realització de guarnits amb el mínim gruix.

 

Millor comportament tèrmic.

 • La peça de Superbrick té millor conductivitat tèrmica que la peça de gero ceràmic:

–          λ Superbrick = 0,29 (W/m·K) (Valor recollit en la Fitxa de marca AENOR).

–          λ Gero (maó perforat) = 0,35 (W/m·K) (Valor obtingut de la taula 3.14 Cerámicos del Catàleg d’elements constructius del CTE).

 • Quant a la resistència tèrmica de les fàbriques, les compostes per Superbrick compten amb millors valors que les de Gero:

–          R de fàbrica de Superbrick, de 115 mm d’espesor = 0,48 (m2·K/W) (Valor recollit en la Fitxa de marca AENOR).

–          R de fàbrica de ½ peu de maó perforat de formigó d’àrids densos = 0,23 (m2·K/W) (Valor obtingut de la taula 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico del Catàleg d’elements constructius del CTE).

 

Elevades prestacions acústiques.

 • Tot i ser la fàbrica de Superbrick una paret més lleugera que la de gero ceràmic, presenta elevades prestacions acústiques, pel que el seu ús és adequat per a garantir el compliment de l’DB HR.
 • Ceràmica Belianes compta amb l’assaig d’aïllament acústic d’una paret de ½ peu construïda amb Superbrick muntat amb cola escaiola, amb la qual cosa queden acreditades les seves elevades prestacions acústiques.

 

Major sostenibilitat

CERÀMICA BELIANES, com a soci d’Hispalyt, pot fer ús de la Declaració Ambiental de Producte (DAP) desenvolupada per l’Associació per als diferents materials ceràmics en tot el seu cicle de vida, demostrant que ofereixen el màxim respecte pel medi ambient.

La Declaració Ambiental de Producte (DAP), coneguda com a etiqueta mediambiental tipus III, proporciona informació ambiental fiable, rellevant, transparent i verificada sobre un determinat producte. Per a això, la DAP es basa en l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’aquest producte amb criteris establerts en les normes europees i internacionals.

Els maons i blocs ceràmics, igual que la resta dels productes d’argila cuita utilitzats en construcció, són sostenibles per les següents raons:

 • Estan fabricats a partir de matèries primeres naturals.
 • L’extracció de l’argila es fa de forma responsable.
 • El procés productiu de fabricació és molt eficient pel que fa a recursos i energia.
 • Ajuden a conservar el nostre patrimoni arquitectònic i s’han sabut adaptar a l’arquitectura dels nostres dies.
 • Confereixen als edificis robustesa i resistència al foc.
 • Proporcionen un ambient saludable i confortable.
 • Contribueixen a l’aïllament de l’envoltant de l’edifici.
 • Tenen unes elevades prestacions tècniques al millor preu.
 • Tenen una llarga vida útil gairebé sense necessitar manteniment.
 • Es poden reutilitzar o reciclar després de la fi de la vida útil de l’edifici.
 • Ofereixen el màxim respecte a l’entorn.

Els fabricants de maons i blocs ceràmics d’Hispalyt disposen de la Declaració Ambiental de Producte (DAP) d’aquest producte. La DAP dels maons i blocs ceràmics està registrada en el programa Global EPD d’AENOR per a acreditar i comunicar la seva excel·lència ambiental.