SILENSIS 2B, ENTRE RECINTES PROTEGITS I RECINTE INSTAL.LACIONS O ACTIVITATS

SILENSIS 2B, entre recintes protegits i recinte instal.lacions o activitats

 

Tancament vertical format per doble fulla de peça ceràmica perforada SUPERBRICK de 400x115x200 mm. i envà ceràmic de gran format SUPERENVA® 5, de 500x50x515 mm. La fàbrica de peça ceràmica perforada SUPERBRICK s`ha arrebossat amb 15 mm. de morter per la cara exterior, i la fàbrica d`envà ceràmic gran format simple SUPERENVA® 5 s`ha enguixat amb 15 mm. de guix per la cara exterior i s`ha muntat sobre banda perimetral de EEPS.

DB HE Transmitància  (1)

U = 0,46 W/m2K

DB HR Aïllament acústic  (2)

RA = 63,10 dBA

DB SI Protecció davant el foc  (3)

Resistència al foc EI – 120

Gruix: 23,5 cm.

Massa: 206,1 kg/m² (2)

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir d`assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE