SILENSIS 2B, ENTRE RECINTES PROTEGITS

SILENSIS 2B, entre recintes protegits

Tancament vertical format per doble fulla de peça ceràmica perforada SUPERBRICK de 400x115x200 mm. i envà ceràmic de gran format SUPERENVA® 5, de 500x50x515 mm., enguixat de 15 mm. per ambdues cares exteriors, amb càmera intermèdia de 45 mm. de llana de roca.

La fàbrica d`envà ceràmic foradat simple SUPERENVA® 5 s`ha muntat sobre banda perimetral d`EEPS.

DB HE Transmitància  (1)

U = 0,46 W/m2K

DB HR Aïllament acústic  (2)

RA = 60,35 dBA

DB SI Protecció davant el foc  (3)

Resistència al foc EI – 240

Gruix: 23,5 cm.

Massa: 194,1 kg/m² (2)

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir d`assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE