SUPERENVÀ

Les avantatges de l`envà ceràmic de gran format SUPERENVA®

Fàcil col·locació

Peces encadellades per a un encaix perfecte.

Rapidesa

4 peces/m2 contra 10 peces/m2 de l’envà tradicional, (35-45 m2 / dia / operari)

Planitud

Estalvi en guixos i morters.
Es pot alicatar directament.

Menys humitats en obra

Gràcies a la seva col·locació amb pasta amb base d’escaiola.

Regates i instal·lacions més fàcils

La major superfície de les peces permet la reducció de les juntes.

Estalvi econòmic

Peça de grans dimensions. Alt rendiment en col·locació, estalvi en morters i mà d’obra.

Gran resistència mecànica i estabilitat de l’envà

A l’hora de suportar el seu propi pes i davant accions
exteriors (empentes verticals, horitzontals, xocs, suspensió
d’objectes, etc.).

Seguretat en cas d’incendi

Les peces de ceràmica, així com el guix i la cola de muntatge, no són combustibles.

Higiene i salut

Satisfà les condicions adequades per garantir la higiene i la salut dels ocupants i dels usuaris de l’obra de construcció.

Garantia

El gran format compleix totes les normatives actuals per a divisòries i extradossats (resistència al foc, tèrmica i acústica).
Recollida al CTE com a solució que compleix.