PARET SEPARADORA SILENSIS 2A

PARET SEPARADORA SILENSIS 2A


Tancament vertical format per doble fulla d`envà ceràmic de gran format SUPERENVA® 7 SILENSIS, de 500x70x515 mm., muntat sobre banda perimetral d`EEPS i enguixat de 10 mm. per ambdues cares exteriors, amb càmera intermèdia de 40 mm. de llana de roca.

DB HE Transmitància (1)

U = 0,44 W/m2K

DB HR Aïllament acústic  (2)

RA = 55,9 dBA

DB SI Protecció davant el foc  (3)

Resistència al foc EI – 240

Gruix: 20 cm.

Massa: 130 kg/m² (2)

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir d`assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE