PARET SEPARADORA ENTRE VIVENDES, SUPERBRICK AMB DOBLE EXTRADOSSAT AUTOPORTANT

Paret separadora entre vivendes, SUPERBRICK amb doble extradossat autoportant

Tancament vertical format per una fulla de peça ceràmica perforada SUPERBRICK de 400x115x200 mm., extradossat amb una placa de guix laminat de 15 mm. + estructura d`acer galvanitzat de 48 mm. amb llana mineral de 45 mm. per les dues cares.

DB HE Transmitància  (1)

U = 0,30 W/m2K

DB HR Aïllament acústic  (2)

RA = 65,85 dBA

DB SI Protecció davant el foc (3)

Resistència al foc EI – 120

Gruix: 24,5 cm.

Massa element base: 130,4 kg/m² (2)

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir d`assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE