FAÇANA TRIPLE AMB REVESTIMENT MORTER MONOCAPA

FAÇANA TRIPLE AMB REVESTIMENT MORTER MONOCAPA

Façana composta per un revestiment exterior continu d`arrebossat de morter monocapa 20 mm. + fulla de peça ceràmica foradada TRIPLE 115 mm. + aïllament tèrmic 50mm. + envà ceràmic gran format SUPERENVA® 7  70 mm. + enguixat 15 mm.

DB HR Aïllament acústic  (1)

RA = 57,27 dBA

Índex global de reducció acústica ponderat RA (dBA) de la façana completa

RA,tr = 54,27 dBA

Índex global de reducció acústica ponderat per a soroll d`automòbils, RA,tr (dBA) de la façana completa

DB HE Transmitància (2)

U = 0,41 W/m2K

DB SI Protecció davant el foc (3)

Resistència al foc EI – 180 min

DB HS Grau d`Impermeabilitat

GI = 5

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir de la Herramienta Certificado Silensis (veure assaig)
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE
(4) Valors obtinguts mitjançant càlcul, a partir del DB HS1