PARET SEPARADORA TRIPLE AMB EXTRADOSSAT AUTOPORTANT

Paret separadora TRIPLE amb extradossat autoportant

Tancament vertical format per una fulla de peça ceràmica foradada TRIPLE de 500x115x330 mm., enguixat de 15 mm. de gruix per una cara i extradossat amb una placa de guix laminat de 15 mm. + estructura d`acer galvanitzat de 48 mm. amb llana mineral de 45 mm., per l`altra cara.

DB HE Transmitància  (1)

U = 0,47 W/m2K

DB HR Aïllament acústic  (2)

RA = 52,27 dBA

DB SI Protecció davant el foc (3)

Resistència al foc EI – 240

Gruix: 19,5 cm.

Massa element base: 121,4 kg/m² (2)

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir de la Herramienta Certificado Silensis (veure assaig)
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE