FAÇANA VENTILADA AMB EXTRADOSSAT AUTOPORTANT

FAÇANA VENTILADA AMB EXTRADOSSAT AUTOPORTANT

Façana composta per un revestiment exterior discontinu de pedra/ceràmica/ciment/etc. 30 mm. + càmera d`aire ventilada 60 mm. + aïllant tèrmic 60 mm. + arrebossat de morter 10 mm. + fulla de peça ceràmica perforada SUPERBRICK 115 mm. + extradossat de placa de guix laminat 15 mm. + estructura d`acer galvanitzat 48 mm. amb llana mineral de 45 mm.

DB HR Aïllament acústic  (1)

RA = 60,85 dBA

Índex global de reducció acústica ponderat RA (dBA) de la façana completa

RA,tr = 55,85 dBA

Índex global de reducció acústica ponderat per a soroll d`automòbils, RA,tr (dBA) de la façana completa

DB HE Transmitància (2)

U = 0,27 W/m2K

DB SI Protecció davant el foc (3)

Resistència al foc EI – 120 min

DB HS Grau d`Impermeabilitat

GI = 5

(1) Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir d`assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(2) Valors obtinguts mitjançant càlcul, segons Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
(3) Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE(4) Valors obtinguts mitjançant càlcul, a partir del DB HS1